Loga unijne

PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
przy ulicy Limanowskiego

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

 

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanego dalej PSZOK zlokalizowanego przy ul. Limanowskiego 61 w Krapkowicach;
 2. PSZOK przyjmuje odpady komunalne wytworzone na terenie lewobrzeżnej części gminy Krapkowice (tj. miasto Krapkowice i sołectwa) pochodzące z nieruchomości zamieszkałych.
 3. PSZOK zlokalizowany przy ul. Limanowskiego 61 czynny jest w następujących dniach i godzinach:

Środa od 900 do 1630;     Piątek od 900 do 1630;     Sobota od 800 do 1530   (każda 1 i 3 sobota miesiąca)

z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz Wigilii Świąt Bożego Narodzenia, Wielkiej Soboty oraz dnia 31 grudnia;

 1. Posegregowane odpady komunalne dostarczone do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie w ilościach określonych w pkt 19, po złożeniu oświadczenia o pochodzeniu odpadów, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu;
 2. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest samodzielnie umieścić je w odpowiednich kontenerach i pojemnikach pod nadzorem pracownika. W przypadku zanieczyszczenia terenu na skutek rozładunku osoba dostarczająca odpady zobowiązana jest do jego uprzątnięcia;
 3. Odpady dostarczone na PSZOK muszą być posegregowane, tak aby umożliwić ich selektywne odebranie. Odpady w PSZOK gromadzone są w specjalnie do tego celu przeznaczonych, odpowiednio oznakowanych kontenerach i pojemnikach.
 4. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu, zasad BHP i p.poż (w szczególności nie używania źródeł otwartego ognia) oraz wykonywania poleceń pracownika obsługi PSZOK;
 5. Na terenie PSZOK dzieci mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej;
 6. Na PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady dostarczone pojazdem o dopuszczonej masie całkowitej (DMC) nieprzekraczającej 3,5 tony;
 7. Jednocześnie na terenie PSZOK mogą znajdować się maksymalnie 2 pojazdy;
 8. Do PSZOK nie są przyjmowane zmieszane odpady komunalne, odpady przemysłowe (z działalności gospodarczej, w tym rolniczej), azbest, części samochodowe oraz złom;
 9. Przyjęcia odpadów na PSZOK dokonuje upoważniony do tego pracownik po okazaniu przez mieszkańca Gminy Krapkowice ostatniego potwierdzenia uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 10. Odpady niebezpieczne należy złożyć w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK. Zabrania się wchodzenia do magazynu odpadów niebezpiecznych. Odpady niebezpieczne muszą być oznakowane lub znajdować się w opakowaniach umożliwiających ich identyfikację, w przeciwnym wypadku pracownik PSZOK może odmówić ich przyjęcia;
 11. Szkło należy wrzucać do wyznaczonego pojemnika bez jakichkolwiek opakowań (worków, toreb papierowych), nakrętek itp.;
 12. PSZOK przyjmuje odpady remontowo-budowlane, pochodzące wyłącznie z remontów i budów prowadzonych we własnym zakresie, niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót;

 13. Odpady remontowo-budowlane nie zostaną przyjęte przez PSZOK od wykonawców robót budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

 14. Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, jeśli dostarczone są niezgodnie z niniejszym Regulaminem oraz w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że odpady nie są odpadami komunalnymi, powstałymi w gospodarstwie domowym, w szczególności gdy ich ilość i rodzaj wskazuje na pochodzenie z działalności gospodarczej, w tym rolniczej;
 15. W przypadku odmowy przyjęcia dostarczonych do PSZOK odpadów pracownik PSZOK sporządza stosowną notatkę z uzasadnieniem odmowy;
 16. W PSZOK przyjmowane są następujące frakcje odpadów zebrane w sposób selektywny od mieszkańców Gminy Krapkowice:

Nazwa odpadu

Rodzaj odpadu

Roczny limit odpadów na nieruchomość (budynek jednorodzinny/lokal mieszkalny)

Bioodpady

odpady kuchenne (np.: odpadki warzyw i owoców, resztki jedzenia za wyjątkiem mięsa i ryb, skorupki jajek, itp.), drobne gałęzie drzew i krzewów, trawa z ogródka, liście, kwiaty cięte i doniczkowe

bez ograniczeń

Popiół

popioły paleniskowe

bez ograniczeń

Meble i inne odpady wielkogabarytowe

meble, meblościanki, meble tapicerowane, łóżka, materace z łóżek, dywany, wykładziny, stoły, krzesła

Nie są odpadami wielkogabarytowymi: odpady budowlane z demontażu, rozbiórki czy przebudowy, części samochodowe, wiadra i puszki po farbach, pokrycia dachowe.

300 kg

Zużyte opony

opony z samochodów osobowych i jednośladów

4 szt.

 

Odpady budowlane
i rozbiórkowe

 

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, odpady innych  materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, drewno, odpadowa papa, materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku prac budowlanych, rozbiórkowych i remontowych przeprowadzonych indywidualnie przez mieszkańców, a także okna, drzwi, wanny, brodziki, ubikacje, umywalki 

500 kg

Szkło

opakowania szklane bez zawartości (słoiki, butelki, szklane opakowania po kosmetykach)

UWAGA! Prosimy o wrzucanie szkła do pojemników luzem, nie w reklamówkach.

bez ograniczeń

Papier

opakowania z papieru i tektury (papierowe pudełka, kartony), papier i tektura (makulatura, gazety i czasopisma, zużyte zeszyty i stare książki,  katalogi, prospekty, kalendarze, papierowe torby na zakupy)

 bez ograniczeń

Tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe

opakowania z tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, (plastikowe opakowania po żywności np.  jogurtach, margarynach, papierki po słodyczach, butelki PET, opakowania po kosmetykach, płynach do mycia i chemii gospodarczej, plastikowe koszyczki po owocach, nakrętki od butelek, plastikowe worki, torebki i reklamówki, kartoniki po mleku i sokach)

bez ograniczeń

Odpady tekstyliów i odzieży

odzież i tekstylia (ubrania, ręczniki, ściereczki i szmatki niezanieczyszczone smarami)

bez ograniczeń

Zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny

lampy fluorescencyjne, baterie i akumulatory, urządzenia zawierające freony,  zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (np.: pralki, piekarniki, zmywarki, mikrofalówki, sprzęt audio, kamery, telefony komórkowe, telefony stacjonarne, aparaty fotograficzne, maszyny do szycia, opiekacze, tostery, komputery, monitory, telewizory, drukarki, maszyny do pisania, wentylatory, grzejniki elektryczne, termostaty, chłodziarki, zamrażarki, żelazka, klimatyzatory nie zawierające freonu, odkurzacze, inne urządzenia kuchenne, zabawki zasilane baterią lub podłączane do prądu)

UWAGA! Zdekompletowany sprzęt nie jest przyjmowany.

bez ograniczeń

Odpady niebezpieczne

rozpuszczalniki, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin, farby, tusze, tonery, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne, detergenty zawierające substancje niebezpieczne oraz inne niż wymienione w 20 01 29, leki inne niż wymienione w 20 01 31

UWAGA! Odpady należy złożyć w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK, który następnie przełoży je do odpowiednich pojemników.

bez ograniczeń

 1. Reklamacje na działalność PSZOK należy składać na adres e-mail: odpady@krapkowice.pl, na adres: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17 lub w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach;
 2. Obiekt PSZOK jest monitorowany;
 3. W trakcie załadunku kontenerów i pojemników przez firmę odbierającą odpady na terenie PSZOK-u nie może przebywać żadna osoba za wyjątkiem pracownika PSZOK;
 4. W przypadku braku wolnego miejsca na przyjęcie odpadów komunalnych pracownik PSZOK zamyka obiekt wcześniej niż ustalone godziny jego funkcjonowania.
 5. OBOWIĄZUJE ZAKAZ PRZYWOŻENIA DO PSZOK ODPADÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W STOSUNKU DO KTÓRYCH STOSUJE SIĘ ODRĘBNE PRZEPISY W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI.

Załącznik do Regulaminu: PDFoświadczenie - PSZOK.pdf (677,17KB)