Loga unijne

PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
przy ulicy Limanowskiego

Procedura dostarczenia odpadów

  1. Odpady komunalne do PSZOK dostarczyć mogą osoby zamieszkałe na terenie nieruchomości położonych w prawobrzeżnej części gminy Krapkowice (tj. dzielnica Otmęt). Warunkiem przyjęcia odpadów jest złożenie oświadczenia o pochodzeniu odpadów, stanowiącego załącznik do Regulaminu PSZOK;

  2. Odpady komunalne dostarczone na PSZOK muszą być posegregowane;

  3. Osoba dostarczająca odpady komunalne do PSZOK zobowiązana jest samodzielnie umieścić je w odpowiednich kontenerach i pojemnikach pod nadzorem pracownika.

  4. W przypadku zanieczyszczenia terenu na skutek rozładunku osoba dostarczająca odpady komunalne zobowiązana jest do jego uprzątnięcia;

  5. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu PSZOK, zasad BHP i p.poż (w szczególności nie używania źródeł otwartego ognia) oraz wykonywania poleceń pracownika obsługi PSZOK;

  6. Na PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady komunalne dostarczone pojazdem o dopuszczonej masie całkowitej (DMC) nieprzekraczającej 3,5 tony;

  7. Do PSZOK nie są przyjmowane odpady komunalne w szczególności: odpady zmieszane, odpady przemysłowe (z działalności gospodarczej, w tym rolniczej), azbest, części samochodowe oraz złom;

  8. Przyjęcia odpadów na PSZOK dokonuje upoważniony do tego pracownik po okazaniu przez mieszkańca Gminy Krapkowice ostatniego potwierdzenia uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

  9. Odpady niebezpieczne należy złożyć w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK. Zabrania się wchodzenia do magazynu odpadów niebezpiecznych. Odpady niebezpieczne muszą być oznakowane lub znajdować się w opakowaniach umożliwiających ich identyfikację, w przeciwnym wypadku pracownik PSZOK może odmówić ich przyjęcia;