Loga unijne

PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
przy ulicy Limanowskiego

Procedura dostarczenia odpadów

 1. Odpady komunalne na PSZOK dostarczyć mogą osoby zamieszkałe na terenie nieruchomości położonych w prawobrzeżnej części gminy Krapkowice (tj. dzielnica Otmęt);

 2. Odpady komunalne dostarczone na PSZOK muszą być posegregowane;

 3. Osoba dostarczająca odpady komunalne do PSZOK zobowiązana jest samodzielnie umieścić je w odpowiednich kontenerach i pojemnikach pod nadzorem pracownika.

 4. W przypadku zanieczyszczenia terenu na skutek rozładunku osoba dostarczająca odpady komunalne zobowiązana jest do jego uprzątnięcia;

 5. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, zasad BHP i p.poż (w szczególności nie używania źródeł otwartego ognia) oraz wykonywania poleceń pracownika obsługi PSZOK;

 6. Na PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady komunalne dostarczone pojazdem
  o dopuszczonej masie całkowitej (DMC) nieprzekraczającej 3,5 tony;

 7. Do PSZOK nie są przyjmowane odpady komunalne w szczególności: odpady zmieszane, odpady przemysłowe (z działalności gospodarczej i rolniczej), azbest, części samochodowe oraz złom;

 8. Przyjęcia odpadów na PSZOK dokonuje upoważniony do tego pracownik po okazaniu przez mieszkańca gminy Krapkowice ostatniego potwierdzenia uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

 9. Odpady niebezpieczne należy złożyć w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK. Zabrania się wchodzenia do magazynu odpadów niebezpiecznych. Odpady niebezpieczne muszą być oznakowane lub znajdować się w opakowaniach umożliwiających ich identyfikację, w przeciwnym wypadku pracownik PSZOK może odmówić ich przyjęcia;

 

-->