Loga unijne

PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
przy ulicy Piastowskiej

Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

 

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanego dalej PSZOK zlokalizowanego przy ul. Piastowskiej 38C w Krapkowicach;
 2. Odpady dostarczane do PSZOK przyjmowane są od osób zamieszkałych na terenie nieruchomości położonych w prawobrzeżnej części gminy Krapkowice (tj. dzielnica Otmęt);
 3. PSZOK zlokalizowany przy ul. Piastowskiej 38C czynny jest w następujących dniach i godzinach:

Wtorek od 900 do 1630;     Czwartek od 900 do 1630;     Sobota od 800 do 1530   (każda 2 i 4 sobota miesiąca)

z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz Wigilii Świąt Bożego Narodzenia, Wielkiej Soboty oraz dnia 31 grudnia;

 1. Posegregowane odpady komunalne dostarczone do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie w ramach pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 2. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest samodzielnie umieścić je w odpowiednich kontenerach i pojemnikach pod nadzorem pracownika. W przypadku zanieczyszczenia terenu na skutek rozładunku osoba dostarczająca odpady zobowiązana jest do jego uprzątnięcia;
 3. Odpady dostarczone na PSZOK muszą być posegregowane, tak aby umożliwić ich selektywne odebranie. Odpady w PSZOK gromadzone są w specjalnie do tego celu przeznaczonych, odpowiednio oznakowanych kontenerach i pojemnikach.
 4. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, zasad BHP i p.poż (w szczególności nie używania źródeł otwartego ognia) oraz wykonywania poleceń pracownika obsługi PSZOK;
 5. Na terenie PSZOK dzieci mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej;
 6. Na PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady dostarczone pojazdem o dopuszczonej masie całkowitej (DMC) nieprzekraczającej 3,5 tony;
 7. Jednocześnie na terenie PSZOK mogą znajdować się maksymalnie 2 pojazdy;
 8. Do PSZOK nie są przyjmowane odpady komunalne w szczególności: odpady zmieszane, odpady przemysłowe (z działalności gospodarczej i rolniczej), azbest,  części samochodowe oraz złom;
 9. Przyjęcia odpadów na PSZOK dokonuje upoważniony do tego pracownik po okazaniu przez mieszkańca gminy Krapkowice ostatniego potwierdzenia uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 10. Odpady niebezpieczne należy złożyć w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK. Zabrania się wchodzenia do magazynu odpadów niebezpiecznych. Odpady niebezpieczne muszą być oznakowane lub znajdować się w opakowaniach umożliwiających ich identyfikację, w przeciwnym wypadku pracownik PSZOK może odmówić ich przyjęcia;
 11. Szkło należy wrzucać do wyznaczonego pojemnika bez jakichkolwiek opakowań (worków, toreb papierowych), nakrętek itp.;
 12. Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, jeśli dostarczone są niezgodnie z Regulaminem;
 13. W przypadku odmowy przyjęcia dostarczonych do PSZOK odpadów pracownik PSZOK sporządza stosowną notatkę z uzasadnieniem odmowy;
 14. W PSZOK przyjmowane są następujące frakcje odpadów zebrane w sposób selektywny od mieszkańców gminy Krapkowice:

Nazwa odpadu

Rodzaj odpadu

Roczny limit odpadów na mieszkańca

Odpady biodegradowalne

obierki warzyw i owoców, fusy z kawy i herbaty, torebki po herbacie, skorupki jajek, łupiny orzechów, resztki żywności (za wyjątkiem mięsa i ryb), kwiaty cięte i doniczkowe, ścięta trawa, liście, gałęzie drzew i krzewów.

bez ograniczeń

Popiół

wystudzony popiół paleniskowy

bez ograniczeń

Odpady wielkogabarytowe

meble, meblościanki, meble tapicerowane, łóżka, materace z łóżek, okna, drzwi, wanny, brodziki, ubikacje, umywalki, dywany, wykładziny, stoły, krzesła, grzejniki, suszarki na pranie, deski do prasowania, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów.

Nie są odpadami wielkogabarytowymi: odpady budowlane z demontażu, rozbiórki czy przebudowy, części samochodowe, wiadra i puszki po farbach, pokrycia dachowe.

bez ograniczeń

Zużyte opony

opony z samochodów osobowych i jednośladów (bez felg)

4 szt.

 

Odpady budowlane
i rozbiórkowe

 

odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, drewno, odpadowa papa, materiały izolacyjne (wełna, styropian) powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku prac budowlanych, rozbiórkowych i remontowych przeprowadzonych indywidualnie przez mieszkańców

300 kg

Szkło

szklane butelki i słoiki po napojach i żywności bez zawartości, puste szklane opakowania po kosmetykach.

UWAGA! Prosimy o wrzucanie szkła do pojemników luzem, nie w reklamówkach.

bez ograniczeń

Papier

gazety,  książki, czasopisma, katalogi, zeszyty, prospekty, kalendarze, papierowe torby i worki, papier szkolny i biurowy, kartony oraz tekturę oraz zrobione z nich opakowania

 bez ograniczeń

Tworzywa sztuczne

puste, odkręcone i zgniecione butelki  plastikowe po napojach, plastikowe zakrętki, plastikowe opakowania po żywności np. jogurtach, serkach, margarynach, opakowania po kosmetykach  i środkach czystości , plastikowe koszyczki po owocach, plastikowe worki, torebki i reklamówki, puste i zgniecione opakowania wielomateriałowe, tj.: kartoniki po mleku i sokach, plastikowe doniczki, sztućce.

bez ograniczeń

Odzież, tekstylia

ubrania, narzuty, obrusy, koce, kołdry, poduszki, ściereczki, ręczniki, pościel, firanki itp.

bez ograniczeń

Zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny

lampy fluorescencyjne, baterie i akumulatory, urządzenia zawierające freony, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne np.: pralki, piekarniki, zmywarki, mikrofalówki, sprzęt audio, kamery, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, telefony stacjonarne, maszyny do szycia, opiekacze, tostery, komputery, monitory, telewizory, drukarki, maszyny do pisania, wentylatory elektryczne, grzejniki elektryczne, termostaty, chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory nie zawierające freonu, odkurzacze, żelazka, inne urządzenia kuchenne, zabawki zasilane baterią lub podłączane do prądu.

UWAGA! Zdekompletowany sprzęt nie jest przyjmowany.

bez ograniczeń

Odpady niebezpieczne

rozpuszczalniki, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne, detergenty zawierające substancje niebezpieczne, świetlówki, żarówki, przeterminowane leki.

UWAGA! Odpady należy złożyć w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK, który następnie przełoży je do odpowiednich pojemników.

bez ograniczeń

 1. Skargi i wnioski na działalność PSZOK przyjmowane są zgodnie z Uchwałą NR XLIV/506/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach w dni powszednie w Urzędzie Miasta i Gminy ul. 3 Maja 21, Wydział Gospodarki Gruntami Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pok. 17
 2. Obiekt PSZOK jest monitorowany;
 3. W trakcie załadunku kontenerów i pojemników przez firmę komunalną na terenie PSZOK-u nie może przebywać żadna osoba za wyjątkiem pracownika PSZOK;

 

-->